Download algemene voorwaarden

Algemene (Bezorg)voorwaarden De Botanist Carpacciobar / Trapkes Breda B.V.
1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website bestellen.debotanistbreda.nl / debotanistbreda.ccvshop.nl accepteert u het aanbod van Trapkes Breda B.V. welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Trapkes Breda B.V. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Trapkes Breda BV zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd op de website.
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 40 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Betaling Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op de website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 50,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen. Ook zal de bezorgen een mobiele pinautomaat bij dragen welke ook gebruikt kan worden voor betaling van de bestelling.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De totale aansprakelijkheid van Trapkes Breda BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
4.2 De aansprakelijkheid van Trapkes Breda BV voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
4.3 De aansprakelijkheid van Trapkes Breda BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
4.4 De in artikel 4.1 tot en met 4.3 bedoelde aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van eigen opzet of uw bewuste roekeloosheid.

5. Toepasselijk recht De overeenkomsten tussen Trapkes Breda BV en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.